1. Definicje

Adres IP - Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać w szczególności adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.

Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu Internetowego wRodzinie dostępny na stronie internetowej wRodzinie.com.pl .

Serwis - informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem wRodzinie.com.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami, określonymi szczegółowo w Regulaminie Serwisu lub regulaminach usług szczególnych.

Użytkownik - osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

 

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą „Aero2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-028), al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305767, REGON: 141266349 z kapitałem zakładowym w wysokości 91 958 700,00 PLN, NIP 701 01 23 529 (dalej: „Aero 2”). Aero2 wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Aero 2 jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

 

3. Dane osobowe Użytkownika

W zależności od rodzaju usługi Użytkownik podaje w Serwisie wszystkie bądź niektóre z wymienionych poniżej dane osobowe: imię, nazwisko, adres do faktury, adres do korespondencji, pesel, serię i numer dokumentu tożsamości, adres email, numer telefonu.

Dane osobowe są podawane przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podane jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Aero2 wyłącznie w następujących celach: a) świadczenia usług w ramach Serwisu lub na zlecenie Aero2 przez podmioty współpracujące; b) promocji i marketingu bezpośredniego towarów lub usług znajdujących się w ofercie Aero2 lub, na podstawie zgody Użytkownika, także innych podmiotów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Serwisu oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem  z Serwisu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest niezbędna, jest każdorazowo wyraźnie opisana i jej udzielenie odbywa się poprzez zaznaczenie przez Użytkownikach wyodrębnionej opcji na formularzu udostępnionym w Serwisie dla danej usługi.

 

4. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz może żądać  sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienie to realizowane jest poprzez przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie.

 

5. Przekazywanie danych osobowych Użytkownika

Aero 2 nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika w sposób inny niż wynikający z celu Serwisu. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Aero 2 może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu.

Do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis i obsługujące system płatności za usługi. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika. Niektóre usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu świadczone są przez podmioty współpracujące z Aero 2 i w takim przypadku Użytkownik zaakceptuje osobne regulaminy i polityki prywatności przygotowane przez te podmioty.


6. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Aero 2 oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby lub danych  zdobytych wskutek przestępstwa kradzieży tych danych. Dla poprawy bezpieczeństwa Użytkownik powinien przechowywać loginy, hasła i inne dane autoryzacyjne, jeśli są stosowane w danej usłudze dostępnej za pośrednictwem Serwisu, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Hasła powinny być odpowiednio mocne i powinny być okresowo zmieniane.

 

7. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Aero 2 zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak: adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Aero 2 nie łączy takich informacji z danymi osobowymi i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika ani innych osób. Informacje, o których mowa wyżej, są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

 

8. Polityka dotycząca  cookies

Pliki cookies, zwane potocznie „ciasteczkami”, to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane przez serwer w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikatowy numer. Pliki cookies są odczytywane przez serwer przy każdym połączeniu z Serwisem za pomocą urządzenia końcowego Użytkownika.

Zakres wykorzystania przez Serwis plików cookies obejmuje:

  • dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika w celu jego najpełniejszego wykorzystania;
  • zbieranie danych statystycznych w celu ustalenia sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, co pozwala usprawniać jego strukturę i eliminować ewentualne błędy;
  • prawidłowe utrzymanie przez Użytkownika sesji łączności z Serwisem.

Dane gromadzone i przechowywane w plikach tekstowych są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem i optymalnego dostosowania go do potrzeb Użytkownika.

W większości przypadków przeglądarki internetowe wykorzystywane przez Użytkownika domyślnie pozwalają na otrzymywanie i przechowywanie plików cookies. Użytkownik ma możliwość zmiany powyższej funkcjonalności poprzez jej całkowite zablokowanie bądź wymuszenie na przeglądarce każdorazowego informowania o próbie zapisania pliku cookie. Parametry te można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zablokowanie otrzymywania i przechowywania plików cookies może jednak powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Stosowane w Serwisie pliki cookies nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniu oraz w oprogramowaniu użytkownika końcowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików zawarte są w Polityce plików cookies.

 

9. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

wRodzinie zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. wRodzinie nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. wRodzinie wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. wRodzinie stosuje tzw. pliki „cookies". Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. wRodzinie stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych Google, jak również Facebook Pixel, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.