Koszyk

 x 
    Twój koszyk jest pusty

Menu użytkownika

Logowanie

Warunki sprzedaży

Regulamin Sklepu Internetowego wRodzinie obowiązujący od 25.12.2014 do 31.12.2014 r.
Regulamin Sklepu Internetowego wRodzinie obowiązujący od 23.03.2016r.

 

Regulamin Sklepu Internetowego wRodzinie obowiązujący od 23.03.2016r.

(Regulamin)

 

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia i zwroty oznaczają:

Biuro Obsługi Klienta (BOK) - jednostka organizacyjna, której zadaniem jest m.in. jest udzielanie Kupującemu pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego;

Cennik - wykaz Towarów dostępnych w przypadku zawierania umów na odległość wraz z cenami brutto;

Aero 2 - spółka pod firmą „Aero 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000305767, NIP: 701-01-23-529, REGON: 871258095 z kapitałem zakładowym w wysokości 260 000 000,00 PLN [aktualnym na dzień 22-12-2016].

Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera) w przypadku zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wRodzinie;

Formularz Zamówienia - formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia na stronie www:sklep.wRodzinie.com.pl w przypadku zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wRodzinie, w którym Kupujący określa w szczególności rodzaj i ilość zamawianego Towaru, oraz przekazuje dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy tj:

a) w przypadku kupujących będących Konsumentami: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres dostawy Towaru, adres do faktury, NIP, adres poczty elektronicznej i numer(y) telefonu(ów) kontaktowego(ych);

b) w przypadku kupujących nie będących Konsumentami (w tym podmiotów gospodarczych): imię i nazwisko lub oznaczenie podmiotu nie będącego osobą fizyczną przez wskazanie jego nazwy i formy prawnej, adres dostawy Towaru, adres do faktury, NIP, REGON, datę rozpoczęcia działalności, adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych;

Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, niezwiązaną bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kupujący - osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub Przedsiębiorca;

Podmiot Dostarczający Przesyłkę – Operator pocztowy lub firma kurierska, której Sprzedawca, zgodnie z dyspozycją Kupującego złożoną w Formularzu Zamówienia, zlecił dostarczenie przesyłki do Kupującego;

Przedsiębiorca - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer REGON;

Regulamin – niniejszy Regulamin, który dostępny jest pod adresem internetowym wrodzinie.com.pl/warunki-sprzedazy ;

Sklep Internetowy wRodzinie - serwis internetowy umożliwiający składanie Zamówień dostępny pod adresem: wrodzinie.com.pl;

Sprzedawca – Aero 2;

Sieć Telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, wykorzystywana przez Aero 2 do świadczenia Usług telekomunikacyjnych;

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia, pozostające poza kontrolą stron (np.: kataklizmy, wojny, rozruchy, zaburzenia społeczne);

Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym stanowiące własność Sprzedawcy do których należą m.in. telefony komórkowe, zestawy starterowe (tzw. PREPAID), telefony ze starterami (tzw. PREPAID) i akcesoria;

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym zawierana poprzez Sklep Internetowy wRodzinie;

Usługa Telekomunikacyjna - usługa polegająca głownie na przekazywaniu sygnałów transmisji lub kierowaniu sygnałów) w Sieci Telekomunikacyjnej Aero 2;

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego wRodzinie;

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru, złożone ze świadomością obowiązku zapłaty.

 

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Sklepu Internetowego wRodzinie dostępnego pod adresem: wrodzinie.com.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem towarów i usług.

2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.Sklep Internetowy wRodzinie prowadzony jest przez Aero 2.

4. Regulamin określa:

1) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień poprzez Sklep Internetowy wRodzinie;

2) warunki i zakres Umowy Sprzedaży;

3) tryb postępowania reklamacyjnego i gwarancyjnego;

4) zasady ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży.

 

§ 3

Wprowadzenie

1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Strony Umowy Sprzedaży.

2. Regulamin obowiązuje zarówno w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Konsumentem w rozumieniu postanowień Kodeksu cywilnego, jak i Kupującym, który nabywa Towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, z wyłączeniem §14 Regulaminu, który dotyczy tylko i wyłącznie Konsumentów.

 

§ 4

Rodzaje umów zawieranych i czynności dokonywanych w oparciu o Regulamin

Na podstawie Regulaminu Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego wRodzinie umożliwia Użytkownikowi:

a) zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

§ 5

Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Tryb zawarcia Umowy Sprzedaży:

a) Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia ze świadomością obowiązku zapłaty za zamówione towary i potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.

b) Akceptacja niniejszego Regulaminu.

c) Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, niezwłocznie po zarejestrowaniu Zamówienia.

d) Wybór formy płatności za Towaru dokonanie płatności przez Kupującego.

e) Wysłanie zamówionych Towarów na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

f) Odbiór zamówionego Towaru od Podmiotu Dostarczającego Przesyłkę

2. Sprzedawca nie rozpatruje Formularzy Zamówień, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wypełnione nieprawidłowo (np. podanie danych fikcyjnych, podanie danych sprzecznych wewnętrzni etc). W takim przypadku Sprzedawca odmawia zawarcia Umowy sprzedaży i niezwłocznie powiadamia o tym Kupującego drogą elektroniczną jednocześnie anulując Zamówienie.

3. Sprzedawca realizuje zamówienia w kolejności od najstarszego, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Formularze przesłane przez Kupującego w sobotę oraz dzień ustawowo wolny od pracy są rozpatrywane przez Sprzedawcę w celu ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach o ile nie istnieją wcześniejsze zamówienia czekające na realizację.

4.Aero 2 nie uzależnia zawarcia Umowy Sprzedaży od złożenia kaucji lub innej gwarancji finansowej.

 

§ 6

Cena

1. Strony wiąże cena określona w Cenniku obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Kupującego.

2. Ceny Towarów są podane w złotych polskich brutto.

3. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany cen Towarów. Zmiany cen Towarów nie wpływają na zmianę ceny określonej w Zamówieniu złożonym uprzednio przez Kupującego.

4. Towar pozostaje wyłączną własnością Sprzedawcy aż do chwili uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za Towar.

 

§ 7

Sposób i termin płatności

1. Przy składaniu Zamówienia, Kupujący samodzielnie wybiera formę płatności spośród, wskazanych poniżej w ust. 2.

2. Za Zamówienia złożone oraz realizowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego wRodzinie Kupujący może zapłacić za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Transferuj.pl.

3. Zapłata za Towar może być dokonana za pośrednictwem instytucji finansowej wskazanej przez Sprzedawcę na stronie serwisu płatności internetowych Transferuj.pl.

4. Zapłata ceny jest dokonywana jednocześnie ze złożeniem Zamówienia, jednak nie później niż przy odbiorze Towaru.

5. Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT.

 

§ 8

Anulowanie Zamówienia

1. W przypadku, gdy Towar nie został jeszcze przekazany Podmiotowi Dostarczającemu Przesyłkę, Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez anulowanie Zamówienia drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta, o którym mowa w §16 poniżej.

2. O udanym anulowaniu albo niemożności anulowania zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną.

3. Jeżeli zamówiona przesyłka została wysłana odstąpienie następuje poprzez nieodebranie przesyłki od Kuriera. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta, o którym mowa w §16 poniżej.

 

 

§ 9

Dostawa Towaru

1. Na podstawie Regulaminu Towary będą dostarczane w następujący sposób:

(a) Podmiot Dostarczający Przesyłkę dostarcza Towar Kupującemu do miejsca wskazanego przez niego w Formularzu Zamówienia.

(b) Przesyłka jest doręczana wyłącznie do rąk własnych Kupującego. Tożsamość Kupującego jest weryfikowana przez Kuriera na podstawie okazanego mu przez Kupującego dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku braku możliwości dostawy do rąk własnych po trzech próbach doręczenia, przesyłka wraca do Sprzedawcy. Jeżeli nie jest znany powód braku doręczenia, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia, czy przesyłka ma być ponownie wysłana.

(c) Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z warunkami świadczenia usług obowiązującymi Podmiot Dostarczający Przesyłkę.

2. Koszty dostawy

(a) w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej koszty dostawy Towaru w wysokości 20 zł z VAT ponosi Kupujący.

(b) w przypadku wysyłki za pośrednictwem Operatora pocztowego koszt Dostawy Towaru w wysokości 10 zł ponosi Kupujący.

3. Sprzedawca oprócz Towaru dostarcza Kupującemu:

(a) fakturę VAT w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży

(b) podstemplowany, podpisany i opatrzony datą dokument gwarancji.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany listy dołączanych dokumentów zawartych w dostarczanej Kupującemu przesyłce w zależności od rodzaju zamówionego Towaru.

4. Termin do wydania Towaru Podmiotowi Dostarczającemu Przesyłkę rozpoczyna bieg z dniem złożenia Zamówienia, jak również po spełnieniu przez Kupującego innych zobowiązań, o ile takowe Kupujący na siebie przyjmie.

5. Termin do wydania Towaru Podmiotowi Dostarczającemu Przesyłkę wynosi:

- do 7 dni roboczych w przypadku Towarów znajdujących się w magazynie,

- 30 dni roboczych w przypadku Towarów, których w chwili składania Zamówienia nie ma w magazynie.

6. Termin liczony jest w dniach roboczych. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin do wydania Towaru upływa następnego dnia roboczego.

7. Jeżeli przesyłka zawiera kilka Towarów, termin wydania tej przesyłki stanowi najdłuższy termin spośród terminów dostawy zamówionych przez Kupującego Towarów.

8. Przekazanie Towaru Kupującemu:

(a) Kupujący kwituje odbiór Towaru wraz z ewentualnymi załącznikami w liście przewozowym (o ile przesyłka wymaga takiego potwierdzenia);

(b) z chwilą pokwitowania odbioru Towaru ryzyko związane z posiadaniem i używaniem Towaru przechodzi na Kupującego, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

9. Kontrola przesyłki przy dostawie:

(a) Kupujący przed pokwitowaniem odbioru Towaru zobowiązany jest zbadać w obecności Podmiotu Dostarczającego Przesyłkę jej stan, całość, kompletność, nienaruszalność.

(b) W przypadku stwierdzenia naruszenia należytego stanu, całości, kompletności, bądź nienaruszalności przesyłki, Kupujący zobowiązany jest sporządzić zgodnie z warunkami świadczenia usług obowiązującymi Podmiot Dostarczający Przesyłkę protokół szkody, określający jej rodzaj i zakres. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez Kupującego i doręczyciela Podmiotu Dostarczającego Przesyłkę. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń przez Kupującego.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią Umowy sprzedaży lub fakturą VAT, a dostarczonymi Towarami, Kupujący natychmiast informuje Sprzedawcę na piśmie o istniejącej rozbieżności.

11. Wszelkie badania/kontrole będące wynikiem żądania Kupującego sformułowanego po zawarciu Umowy sprzedaży wybranej przez Kupującego, wykonywane są na jego koszt. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonych działań, iż sprzedany Towar ma wady, za które odpowiada Sprzedawca, poniesione przez Kupującego koszty podlegają zwrotowi. Sprzedawca, w żadnym przypadku, nie odpowiada za badania/kontrole przeprowadzone bez jego zgody.

 

§ 10

Opóźnienie dostawy

1. W przypadku, gdy Strona nie może wykonać zobowiązania niepieniężnego w uzgodnionym terminie lub gdy z okoliczności wynika, że termin wykonania zobowiązania prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany, Strona opóźniająca się ze świadczeniem niezwłocznie informuje drugą Stronę o tym fakcie, jak również wskazuje okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie zobowiązania.

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 Strona zobowiązana jest wskazać nowy termin do spełnienia świadczenia.

3. W przypadku zwłoki, tj. niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia w terminie wskutek zawinionego działania (zaniechania) Strony, druga Strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin (na zasadach opisanych w pkt. 4 poniżej) do spełnienia świadczenia z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy; względnie może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania. Przyjęcie do wiadomości informacji, o której mowa w pkt. 1 i 2 (tj. brak sprzeciwu w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania) oznacza zgodę na wykonanie zobowiązania w terminie podanym w informacji.

4. Dodatkowy termin do spełnienia świadczenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej nie może być dłuższy niż:

a)do 15 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia w przypadku Towarów znajdujących się w magazynie,

b)45 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia w przypadku Towarów, których nie ma w magazynie.

W przypadkach opisanych powyżej, Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu jak najszybszego spełnienia swojego świadczenia.

5. W przypadku opóźnienia w odbiorze świadczenia przez Kupującego, Sprzedawcy przysługuje prawo określenia nowego terminu spełnienia świadczenia stosownie do pkt. 1-3.

6. W przypadku określonym w punkcie 5 powyżej, Kupujący ponosi koszt ponownego dostarczenia Towaru do swojej siedziby lub innego miejsca spełnienia świadczenia. Na wyraźne żądanie Kupującego Sprzedawca umożliwi Kupującemu odebranie sprzedanego Towaru z siedziby Sprzedawcy.

 

§ 11

Niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę

1. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia na rzecz Kupującego, będącego Konsumentem z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, zawiadamia o tym Kupującego, będącego Konsumentem i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, o ile nastąpiła wpłata.

2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, będącego Konsumentem, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Kupującego będącego Konsumentem na piśmie lub drogą elektroniczną o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Umowy, w sposób określony w §14 Regulaminu za zwrotem Towaru na koszt Sprzedawcy.

 

§ 12

Roszczenia

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną Kupującemu; kwota odszkodowania nie może być wyższa niż wartość ceny sprzedaży.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem za niezgodność z Umową zakupionego Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny.

 

§ 13

Środki zaradcze w przypadku niezgodności Towaru z Umową, reklamacja

1. W przypadku ujawnienia i przedstawienia Sprzedawcy niezgodności Towaru z Umową istniejącej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego Kupujący będący Konsumentem może żądać doprowadzenia takiego Towaru do stanu zgodnego z Umową sprzedaży przez nieodpłatna naprawę lub wymianę na nowy.

2. Jeżeli naprawa Towaru lub wymiana go na nowy byłaby niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów albo gdyby Sprzedawca nie zdołałby uczynić zadość tym żądaniom w odpowiednim czasie albo gdy wymiana narażałaby Kupującego będącego Konsumentem na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży. Jednakże Kupujący będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, gdy wada jest nieistotna.

3. Sprzedawca ponosi niezbędne dla usunięcia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży koszty transportu.

4. W przypadku braku usunięcia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty skutecznego zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności, Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony, po uprzednim poinformowaniu i uzyskaniu stosownej zgody Sprzedawcy, do samodzielnego usunięcia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży na koszt Sprzedawcy. Jeżeli Towary niezgodne z Umową sprzedaży pozostają w związku z innymi Towarami dostarczonymi w ramach tej samej Umowy sprzedaży, bądź z Towarami, które będą dostarczone na podstawie tej samej Umowy sprzedaży, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości.

5. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów wymagają zachowania formy pisemnej. Można je zgłaszać w formie listu adresowanego pod adres: Aero 2 Sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa z dopiskiem „BOK”.

6. Kupujący będący Konsumentem dostarcza wszelkie informacje oraz dokumentację dotyczącą składanej reklamacji, a także współdziała z podmiotem rozpatrującym reklamację w zakresie procedury reklamacyjnej.

7. Kupujący jest powiadamiany o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

8. Decyzja Sprzedawcy rozstrzygająca reklamację dotyczącą zakupionych przez Kupującego Towarów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Kupującego przyznanych mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 14

Gwarancja

1. Dostarczane Kupującemu Towary posiadają instrukcję obsługi w języku polskim, która może znajdować się na opakowaniu towaru.

2. Dostarczane Kupującemu Towary posiadają gwarancję producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

3. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący powinien udać się z zakupionym towarem do autoryzowanego punktu serwisowego gwaranta. Adresy autoryzowanych punktów serwisowych zamieszczone są w karcie gwarancyjnej zakupionego produktu lub dostępne są za pośrednictwem infolinii. Numer infolinii umieszczony jest na karcie gwarancyjnej zakupionego produktu.

4. Udzielona przez producenta towaru konsumpcyjnego gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności z Towaru z Umową sprzedaży.

 

§ 15

Zwolnienie od odpowiedzialności (zdarzenia losowe i Siła Wyższa)

1. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej lub zdarzenia losowego niezależnego od Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa lub zdarzenie losowe dotyczy zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności stosownie do postanowień § 10 Regulaminu.

2. Przez zdarzenia losowe niezależne od Strony rozumie się zdarzenia, którym Strona zapobiec nie mogła (np.: strajki, brak wykonania usługi przez Podmiot Dostarczający Przesyłkę, nienależyte wykonanie zobowiązania przez poddostawców Sprzedającego, pożar, odcięcie zasilania).

3. Postanowienia § 10 Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie.

 

§ 16

Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

1. Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni. Wzór odstąpienia od Umowy znajduje się na stronie wrodzinie.com.pl.

2. Termin 14-dniowy liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło objęcie rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

3. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. Towar nie może w szczególności mieć śladów używania: nie może być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania, chyba że zmiana była konieczna w zakresie zwykłego zarządu.

4. Zwrot Towaru następuje tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury).

5. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Sprzedawca powstrzymuje się ze zwrotem ceny do czasu zwrotnego doręczenia przez Kupującego, będącego Konsumentem, zakupionego Towaru. Konsument ma prawo zwrócić zakupiony Towar jednocześnie z przesłaniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

6. Zwrot nie będzie przyjęty w przypadku, gdy zwracane produkty będą nosić widoczne oznaki ich użytkowania chyba że Konsument zgodzi się ponieść koszty przywrócenia produktu do stanu pierwotnego W przeciwnym przypadku przesyłka zostanie odesłana przez Sprzedawcę do Kupującego na jego koszt.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.

8. Zwrot Towaru może nastąpić tylko poprzez wysłanie Towaru i dokumentu odstąpienia od umowy na następujący adres: Aero 2 Sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Towaru.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa w pkt. 6 powyżej, przekazuje stosowną kwotę na rachunek bankowy Kupującego (stosowna kwota jest przekazywana Kupującemu bezpośrednio przez Sprzedawcę lub za pośrednictwem współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu obsługującego płatności).

11. W przypadku odmowy uznania zwrotu przez Sprzedawcę, Kupujący odbiera osobiście przesyłkę pod adresem: Aero 2 Sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa. Na żądanie Kupującego, zgłoszone drogą elektroniczną, Sprzedawca dostarczy przesyłkę na koszt Kupującego na wskazany przez niego adres.

12. Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom prawo do odstąpienia od umowy lub zakupu w ciągu 14 dni nie przysługuje.

13. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu terminu czternastodniowego.

 

§ 17

Pozostałe prawa i obowiązki Stron Umowy

1. Kupujący zobowiązany jest:

(a) do korzystania ze Sklepu Internetowego wRodzinie zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;

(b) do pokrycia kosztów związanych z korzystaniem z oprogramowania umożliwiającego dostęp do Sklepu Internetowego wRodzinie - np.: koszty transmisji danych;

(c) podać w treści Formularza Zamówienia dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym,

(d) nie korzystać ze Sklepu Internetowego wRodzinie w celu dokonania nieprawdziwych zamówień lub podawania danych osobowych innych osób jako własnych danych, ani jakichkolwiek innych zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami.

2. Kupujący oświadcza, że wszystkie informacje dostarczone przez niego w dowolnej formie w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego wRodzinie i w trakcie obsługi transakcji są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

3. Kupujący ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju, co nabyty w Sklepie Towar w postaci sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.). Kupujący, chcący skorzystać z przedmiotowego uprawnienia, przesyła zużyty sprzęt na adres: Aero 2 Sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa Koszt przesyłki zużytego sprzętu, o którym mowa w niniejszym punkcie, ponosi Kupujący.

4. Sprzedawca ma prawo do czasowego zawieszenia proponowania w Sklepie Internetowym wRodzinie zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub określonych Towarów na czas wykonywania prac w zakresie technicznego utrzymania i modernizacji serwisu.

5. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, w szczególności podania przez Kupującego nieprawidłowych danych osobowych, bądź danych związanych z dokonywaniem płatności.

 

§ 18

Ochrona danych osobowych

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, podanych przez Kupującego w Formularzu Zamówienia są: (i) Aero przetwarzające dane osobowe Kupującego w celu prowadzenia Sklepu Internetowego wRodzinie, a w szczególności obsługi procesu logowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego wRodzinie, jak również w celu umożliwienia Aero 2 realizacji Zamówienia, oraz (ii)Podmioty Dostarczające Przesyłkę tj. Operatorzy pocztowi oraz firmy kurierskie, które przetwarzają dane osobowe Kupującego w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki.

2. Administratorzy danych osobowych zastrzegają sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupującego właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Kupującego nie zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez zgody Kupującego.

3. Dane dotyczące Klienta, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego wRodzinie oraz realizacją Zamówienia, a następnie zostaną usunięte z systemu.

4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania od Aero 2 Sp zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

5. Aero 2 informuje, że z momentem połączenia się przez Kupującego ze Sklepem Internetowym wRodzinie, w logach systemowych serwisu pojawia sie informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego, z którego Kupujący łączy się ze Sklepem. Aero 2 informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego i czasu połączenia Kupującego ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Kupującego w Sklepie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

§ 19

Spory

1. W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży, Strony Umowy będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W przypadku gdy Kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (adresy instytucji wspomagających konsumentów w procesie mediacji znajdują się pod adresem https://ukoik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub niezwłocznie po udostępnieniu takiej możliwości na terenie Polski poprzez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 20

Postanowienia końcowe

1. Poprawne korzystanie przez Użytkownika ze sklepu internetowego wRodzinie uzależnione jest od spełnienia przez jego system informatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 6 lub kolejnej, bądź przeglądarka Mozilla FireFox w wersji 1.5 lub kolejnej o włączony JavaScript.

2. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego wRodzinie w systemie teleinformatycznym Kupującego zainstalowane zostają pliki Cookies. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest umożliwienie instalacji plików Cookies.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zmianami), oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827).

4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkowników i Kupujących określone są w Regulaminie.

5. Użytkownicy i Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie: Warunki sprzedaży w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą jednakże zamówień skutecznie złożonych przed datą ich ogłoszenia.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2016 r.